slide2.jpg

BasisvaardighedenDe onderwijsinspectie presenteerde in april De Staat van het onderwijs 2022. De inspectie: “De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook haalbaar.” De inspectie stelt dat een trendbreuk hard nodig is en pleit onder meer voor een stabiele meerjarige aanpak met een heldere focus op het verbeteren van de basisvaardigheden.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt om die reden met een masterplan voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs. Wiersma vindt ook dat er al op korte termijn actie nodig is en kondigt aan dat scholen komend schooljaar al ondersteuning kunnen krijgen van basisteams voor een intensieve verbetering van hun onderwijs in de basisvaardigheden. “Het gaat hier om echte hulp en handen bij het werk in de school, bij de plannen van de school zelf en onder regie van de school zelf”. Wiersma: ”Leraren doen veel meer dan leerlingen leren lezen en schrijven. Ze zijn misschien wel de belangrijkste schakel in de ontwikkeling van kinderen. Ze bieden een luisterend oor als kinderen worden gepest of thuis niet veilig zijn. En ze leren kinderen bijvoorbeeld in de meest brede zin van het woord hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Toch zijn we het er met elkaar over eens dat kinderen juist ook die basis moeten leren.”

Juist bij het deel ‘leraren doen veel meer…’ zou een interprofessioneel team uitkomst bieden. Een team van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere experts, een mix van mensen met een mbo-, een hbo- en een wo-opleiding die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben baat bij verschillende expertises. Al eerder is dit bepleit door het breed samengestelde Platform De Toekomst van Arbeid. Laten we kijken of het aspect van interprofessioneel samenwerken een plek kan krijgen in het masterplan dat Wiersma gaat opstellen.