Slider

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert PACT voor Kindcentra de Masterclass: 'Anders leren, anders werken, anders organiseren'. Deze eerste masterclass van PACT voor Kindcentra verkent 180628 foto klasde vraag hoe concepten over nieuw leren en anders organiseren te verbinden zijn aan het groeiende knelpunt dat er minder professionals beschikbaar zijn. Kunnen we deze urgentie, van het tekort aan professionals, benutten als een KANS op zoek naar andere wegen die leiden tot optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in een ononderbroken ontwikkelingslijn? Deze masterclass kan dienen als een stap in die landelijke discussie. We willen informatie én inspiratie aanreiken.

Tijdens de Masterclass gaan we in gesprek over deze vragen:
• Wat betekenen concepten over ‘nieuw leren’ voor ons als werkvelden?
• Hoe kunnen we ‘tekort’ zien als een KANS om anders te organiseren?
• Wat kan helpen als perspectief? Waar zitten goede voorbeelden?
• Wie hebben we daarbij nodig?
• Welke rol kan PACT voor Kindcentra spelen?

DE MASTERCLASS ZIT VOL, JE KUNT JE NIET MEER OPGEVEN VOOR DIT EVENEMENT.

Programma dinsdag 2 oktober 2018
LOCATIE: Jaarbeurs Utrecht

13.30 uur Introductie op het thema door Anki Duin en Gerdi Meyknecht 

13.45 uur Interactieve inleiding Ruud Veltenaar
Ruud is inspirator van transformatie, filosoof, friskijker en bijzonder hoogleraar.
Hij schetst ons zijn beeld over transformaties in de samenleving en wat dit betekent
voor onderwijs, kinderopvang en zorg. Hij deelt zijn visie op hoe jonge mensen leren, wat de toekomst van hen vraagt en hoe we daar effectiever op in kunnen spelen.

rveltenaarWe gaan daarna met elkaar in gesprek.
Wat betekent dit voor ons eigen werk, wat zijn belangrijke vraagstukken en mogelijke antwoorden? Wat zijn veelbelovende ontwikkelingen?

14.45 uur Interessante ontwikkelingen in het veld
Wat kunnen we leren van interessante ontwikkelingen in:
Onderwijs, Petra van Haren/Algemene Vereniging Schoolleiders
Kinderopvang, Tineke Onink / Stichting Rijswijkse Kinderopvang
Jeugdhulp, Esther Overweter/ JUZT
En mooie praktijkvoorbeelden, zoals
Proefstation Zeeland Emile Eshuis (SlimFIT – PACT)

15.15 uur Korte pauze

15.30 uur Wisdom of the crowd
Aan de hand van de thema’s uit de vorige gespreksrondes gaan we met elkaar en met de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra in gesprek. Herkennen we het knelpunt van (kwantitatieve en kwalitatieve) personeelstekorten? Zijn die tekorten ook als een kans om ‘anders werken’ te ontwikkelen? Hoe wordt er al aan gewerkt? Wat is daarvoor nodig en welke vraagstukken zouden geagendeerd moeten worden?

16.15 uur Kennis delen en agenda maken
We delen goede ideeën, initiatieven en interessante voorbeelden en, inventariseren welke ingrediënten voor ‘anders organiseren’ cruciaal zijn. Graag leggen we deze ervaringen en opbrengsten voor aan onze gasten uit de drie werkvelden. Hoe waarderen zij deze opbrengst en wat kan men ermee in eigen kring?

Vervolgens willen we bekijken wat PACT voor Kindcentra kan betekenen. 
Een van de ideeën is om een ‘AndersOrganiseren-groep’ te vormen die samen met een aantal ambassadeurs nadenkt over concrete acties.

16.45 We sluiten af met een drankje en de vooraankondiging van de volgende masterclass 

 

TOELICHTING Masterclass 2 oktober 2018:

Kijk ook op website anders leren, anders organiseren, waar Emile en Johan ook als brigadiers meewerken.

Mensen zonder vrees

Transformatieprocessen komen op gang door een hoge mate van maatschappelijke urgentie en door lokale vernieuwers (kantelaars) die nieuwe praktijken zichtbaar maken.
Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp zoeken, soms samen, in toenemende mate naar het anders organiseren van het primaire proces. Vooral ingegeven vanuit de constatering dat traditionele vormen niet meer passend zijn voor nieuwe maatschappelijke opdrachten. Kern van die opdracht is dat de kinderen van nu andere competenties nodig hebben om de toekomst succesvol tegemoet te treden.
De toekomst vraagt om mensen die zelfstandig denken, creatief zijn, autonoom en in staat zijn om kennis vanuit allerlei bronnen te benutten. Mensen zonder vrees. We hebben dus de verschillende talenten van alle kinderen nodig.Dat vraagt van pedagogische voorzieningen een sterke oriëntatie op het eigen ontwikkelproces van kinderen. Dat vraagt tevens om een andere organisatie van het primaire proces, die zorgt voor een leeromgeving gericht op onder meer gedifferentieerd leren, een brede ontwikkeling en (mede) eigenaarschap van het leerproces. Een aantal koplopers maakt inzichtelijk hoe fundamenteel deze verandering is.

Kindcentra spelen als concept een belangrijke rol in deze transformatie. PACT voor Kindcentra operationaliseert het concept inclusie met interprofessionaliteit (meerdere disciplines in een team rondom kinderen), doorgaande ontwikkellijn (0-12/13), geen scheiding tussen formeel en informeel leren.

Met minder professionals
Hoe belangrijk deze inhoudelijke oriëntatie ook is, het mobiliseert nog onvoldoende urgentie. Dat doet het groeiende tekort aan professionals in het sociaal domein wel!
Zowel binnen het onderwijs als binnen andere sociale domeinen zal het tekort aan professionals het veld dwingen naar andere oplossingen te zoeken. En dat samen te doen. Uit onderzoek (PACT, 2017) blijkt een van neveneffecten van interprofessionaliteit te zijn dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich gesteund en ontzorgd voelen door samen met elkaar op de werkvloer te werken. Door de inzet van professionals met een jeugdhulp-achtergrond wordt dit effect nog versterkt.

De ervaringen van ‘Slim-Fit’ –scholen wijzen in dezelfde richting: het verlaten van het klassikale systeem heft het isolement van de leerkracht op. Daarmee komt ook energie vrij om samen door te ontwikkelen. Het is niet verrassend dat veel koplopers in IKC land gestart zijn als een Slim-fit school. Het project ‘Slim-Fit’ is afgelopen: het gedachtegoed wordt nu uitgedragen door de brigadiers via de website ‘Anders leren, anders organiseren’.

Bewustwording
De masterclass op 2 oktober wil het thema ‘anders organiseren’ in relatie tot deze urgentie op de agenda zetten. Zijn we ons bewust van andere mogelijkheden, dat het niet meer voldoende is om ‘meer van hetzelfde te doen’? En dat het anders organiseren, in de vorm van onder meer interprofessionele teams, al in de praktijk zijn waarde bewezen heeft. Hoeveel ruimte ervaren we om ‘andere’ oplossingen te zoeken? Samen met andere professies uit het jeugd-domein? Welke perspectieven worden dan zichtbaar?

Transformatie
Een van onze landelijke transformatie-experts, Jan Rotmans, geeft aan dat transformatie altijd start met ‘persoonlijke transformatie’: “Elke organisatorische transformatie begint bij een persoonlijke transitie. En dat vergt een overwinning van angst. Existentiële angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt.”