slide2.jpg

DiversenOp maandag 28 juni 15.00-16.00 uur organiseert PACT voor Kindcentra een webinar over een zogenaamd modulair rollenmodel voor kindcentra. In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. PACT voor Kindcentra werkt samen met experts en met ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan een rollenmodel kindcentra, dat op 28 juni wordt gepresenteerd. Ben je erbij? Schrijf je dan alvast in via deze link.

Vraag vanuit de praktijk
Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) ontwikkelde een ‘Raamwerk voor een IKC-functiehuis’, waarin de rollen en voorbeeldfuncties uit de cao’s en uit de SRK praktijk schematisch zijn weergegeven. SRK wilde deze kennis delen en had de wens dit raamwerk samen met andere organisaties verder uit te werken. PACT voor Kindcentra heeft deze vraag opgepakt en werkt samen met experts en praktijkdeskundigen aan een rollenmodel kindcentra. PACT dankt SRK zeer voor het delen van deze kennis.

Totstandkoming
Om dit rollenmodel te kunnen ontwikkelen was kennis uit de praktijk nodig. Om die reden is er een vragenlijst uitgezet in kindcentra, waarin gevraagd werd welke rollen men uitvoert of herkent in het kindcentrum en welke werkzaamheden daarbij horen. Dit heeft geleid tot een lijst met veertien mogelijke rollen binnen kindcentra. Een divers samengestelde werkgroep van HR-professionals/ praktijkdeskundigen uit de kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg heeft deze rollen, onder begeleiding van adviseurs van Organisatieadviesbureau Berenschot, gedefinieerd en per rol de verschillende niveaus bepaald. Deze rollen en niveaus worden vervolgens vertaald naar de salarisstructuren van de drie cao’s Kinderopvang, Primair Onderwijs en Jeugdzorg.

Resultaat
Het resultaat wordt neergelegd in een Handreiking Rollenmodel kindcentrum waarin beschreven staat:

  • een set rollen (inclusief competenties) die in combinatie binnen het kindcentrum kan worden ingezet;
  • een indeling van rollen naar beloning (passend in de huidige salarissystematiek van de geldende cao’s);
  • een methodiek die voor iedereen in de praktijk bruikbaar is;
  • drie uitgewerkte voorbeeldfuncties ten behoeve van een kindcentrum met een combinatie van een set rollen.

Het rollenmodel Kindcentrum wordt gepresenteerd tijdens een webinar op 28 juni van 15:00 uur tot 16:00 uur.

Wat is een rol
Een rol is het meest homogene pakket van taken die bij elkaar horen. In de kern wordt de functie van de medewerker een set van rollen, uitgevoerd op een bepaald niveau. Afhankelijk van het individu en de behoefte van de organisatie vervult de medewerker de verschillende rollen op één van de niveaus. De combinatie van rollen en niveaus bepaalt de uiteindelijke zwaarte van de huidige ‘functie’. Hieraan kan de vaste en variabele beloning gerelateerd worden, waarmee een koppeling wordt gemaakt tussen de zwaarte van functies en de beloning.

Waarom werken met dynamische rollen?
Het voordeel van een rollenmodel is dat de rollen niet alleen worden gekoppeld aan beloning, maar ook aan de loopbaan van medewerkers. Zo kunnen leidinggevenden en coaches in de organisatie heel praktisch, op basis van zeer concrete rollen en taken, monitoren waar medewerkers staan. Denk aan op welk niveau medewerkers een bijdrage leveren aan hun team, wat een verantwoord beloningsniveau is, waar hun uitdagingen liggen en welke ondersteuning nodig is bij de verdere ontwikkeling. In het beroepsbeeld is hiermee een start gemaakt door de domeinen te beschrijven waarop medewerkers in een IKC werken.

Daarnaast biedt de systematiek van het rollenmodel een transparante kijk op het ontwikkelpad van een medewerker. Het uitwerken van elke rol op verschillende niveaus geeft zicht op het verschil tussen opeenvolgende niveaus en de kritische ervaringen die iemand succesvol moet doorlopen om door te stromen naar een hoger niveau. Door te zorgen voor goede coaching, continue begeleiding en aansturing in het performance- en carrièremanagementproces kunnen medewerkers zich gericht ontwikkelen naar het benodigde of gewenste niveau, om zo het beste uit zichzelf te halen.

Vroeger had je vooral één taak – in het geval van bijvoorbeeld leerkracht was dat: kinderen kennis meegeven. Je was hiermee verantwoordelijk voor maar één aspect van de volledige ontwikkeling van het kind, dat naast kennis en praktische vaardigheden ook op andere gebieden moet leren. En je hield die rol ook min of meer vast, je hele carrière. Het IKC richt zich op de hele ontwikkeling van kinderen en kent een grotere leeftijdsgroep. Dit zorgt niet alleen voor betere zorg voor het kind, maar ook voor meer uitdagingen en doorgroeimogelijkheden in jouw werk, zodat het nooit saai wordt. In het IKC komen verschillende functies samen en zijn er nieuwe rollen en taken uit te voeren. Taken en rollen die wellicht goed passen bij jouw passie en talenten. Door het IKC worden de mogelijkheden van jouw carrière uitgebreid, en kun jij je ambitie kwijt.

Uit: beroepsbeeld medewerker IKC – PACT voor Kindcentra (2019)

Er is een grotere flexibiliteit met rollen, doordat er veel meer combinaties mogelijk zijn met rollen dan enkel op basis van de cao’s. Door die grotere flexibiliteit kun je sneller anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Immers, je kunt op basis van een set rollen snel een nieuwe functie maken.