slide2.jpg

180702 logo rpczSamen met een ontwikkelgroep heeft Emile Eshuis in opdracht van diverse Zeeuwse kinderopvangorganisaties en schoolbesturen, de opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP) opgezet. Een opleiding speciaal gericht op professionals die werken in een kindcentrum. In 2017 zijn in totaal 150 deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen, de Oosterschelderegio en Walcheren gestart met deze opleiding. In het najaar van 2018 komen de stuurgroepleden bijeen om de opleiding te evalueren. Dan wordt ook besloten of er in 2019 een tweede ronde van start kan gaan. Lees het artikel dat verscheen in het RPCZ-Magazine 2018.

Werken in een Integraal Kindcentrum? Volg de nieuwe opleiding:

Pedagogisch Educatief Professional (PEP)

Conny van der Staal is leerkracht van groep 1 en 2 van de Prins Willem van Oranjeschool in Zeeuws-Vlaanderen en deelneemster van de nieuwe opleiding. ‘Ik vind het fantastisch om met deze opleiding bezig te zijn. Je krijgt kennis van zoveel verschillende kanten, het samenwerken in een leerteam met verschillende disciplines vind ik echt een meerwaarde.’ Wat houdt de nieuwe PEP-opleiding in en wat zijn ervaringen van deelnemers tot nu toe?

Basisonderwijs, Voor- en Vroegschoolse Educatie en kinderopvang hebben één doel, namelijk jonge kinderen van 0 tot en met 12 jaar een zo goed mogelijke leeromgeving bieden waarin zij zich op hun eigen niveau volledig kunnen ontwikkelen: op het sociaal-emotionele, persoonlijke, cognitieve en interactieve vlak en op het gebied van vaardigheden. Er ontstaat onder pedagogen – theoretici, uitvoerenden, beleidsmakers – steeds meer de overtuiging dat die optimale leeromgeving het best gerealiseerd kan worden als onderwijs en opvang nauw samenwerken en bij voorkeur onder één dak. Bovendien sluit dat meer aan bij de huidige ontwikkelingen waarin veel ouders behoefte hebben aan geïntegreerde opvangvoorzieningen voor hun kinderen (dagarrangementen). Dergelijke voorzieningen kunnen ook bijdragen aan betere kansen voor alle kinderen. Ook in Zeeland zijn velen hiervan overtuigd. Daarom is een nieuwe opleiding ontwikkeld: de opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional.

150 Deelnemers

Samen met een ontwikkelgroep heeft Emile Eshuis, senior adviseur bij RPCZ, in opdracht van diverse Zeeuwse kinderopvangorganisaties en schoolbesturen, de opleiding opgezet. ‘Vanuit diverse kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en andere kleine organisaties, met name in Zeeuws-Vlaanderen, is er gewerkt aan de opleiding. Vanuit welke visie vinden we zo’n opleiding belangrijk, hoe gaan we die daarin uitwerken en hoe geven we de opleiding vorm? In januari 2017 zijn de eerste 50 deelnemers gestart in het diplomeringstraject. In september 2017 startten nog eens 100 deelnemers in het certificeringstraject. In totaal 150 deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen, de Oosterschelderegio en Walcheren. Dat aantal hadden we van tevoren als maximum gesteld.’

Met welk doel en voor wie?

De PEP-opleiding is vormgegeven in een samenwerkingsverband van RPCZ, Scalda en de HZ University voor Applied Sciences. De opleiding duurt een jaar en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang niveau 3 en 4 en voor leerkrachten in het basisonderwijs. Kandidaten met een niveau 3 opleiding kunnen starten met een diplomeringstraject waarmee zij een diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang kunnen behalen (BBL). Voor hen duurt de opleiding dus iets langer.

Doel van de opleiding is leren interprofessioneel samenwerken binnen een Integraal Kindcentrum (IKC) vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkelen en leren.

Voor iedere professional afzonderlijk betekent het werken binnen een IKC dat hij/zij:

  • zicht heeft op de doorgaande ontwikkellijn van het kind;
  • voldoende uitdagende interactie kan ontwikkelen tussen hem-/haarzelf en het kind (‘De interacties in het kindcentrum moeten kinderen voldoende uitdagen want kinderen blijken meer vooruit te komen bij professionals die hoge verwachtingen van ze hebben.; Visie-document, pg. 6);
  • adequate steun en begeleiding kan bieden gericht op het versterken van het zelfvertrouwen van het kind;
  • in staat is om gedifferentieerde (d.w.z. bij het individuele kind aansluitende) pedagogisch-didactische en educatieve situaties te ontwerpen;
  • interprofessioneel kan reflecteren op die situaties en resultaten kan onderzoeken.

Ervaringen deelnemers

Daniëlle van de Wege is een van de deelnemers aan de opleiding op dit moment. Ze werkt als pedagogisch medewerker bij BSO De Kinderkeet van de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Bij deze Stichting is ze tevens voorzitter van de Ondernemingsraad. Wat zijn haar ervaringen met de opleiding? Daniëlle ‘Ik wil graag eerst even zeggen dat mijn collega’s en ik erg enthousiast zijn over ontwikkelingen die leiden tot een IKC. We hadden dan ook meer belangstellenden om aan de opleiding deel te nemen dan er plaatsen waren. Gelukkig kon ik wel aanschuiven. Ik vind de combinatie van leerkrachten en pedagogisch medewerkers heel goed. Samen zitten we in een leerteam en we vullen elkaar heel goed aan. Het werken met persoonlijke leerdoelen en met een portfolio geeft structuur en houvast. Wel moet je durven en kunnen reflecteren, want je kijkt voortdurend naar waar je staat en wat je nog moet doen.’

Ella de Vlieger, werkzaam bij Kinderopvang Walcheren, is ook heel positief over het concept IKC. ‘Als ik bezig ben op de opleiding zelf, heb ik elke keer weer een ‘wauw’-gevoel: dit is zo’n mooi concept! Het werken met een portfolio en met persoonlijke leerdoelen vind ik prettig. Wel zou er wat mij betreft wat verderop in de opleiding nog wel wat meer stil gestaan mogen worden bij je persoonlijke leerdoelen. Is dit echt wat je wilt bereiken, ook nu je meer weet over het interprofessioneel samenwerken? Ik heb bijvoorbeeld ruimte genomen om van leerdoel te veranderen. In het begin van de opleiding kun je dat moeilijker overzien vind ik.’

Conny van der Staal, ook deelneemster van het eerste uur vult aan: ‘Ik zou graag iets doen aan de overgang van peuterspeelzaal naar kleuterklas. Want die is voor sommige kinderen best groot. Daar is dan ook de onderzoeksvraag van ons leerteam op gericht. De eerste acties hiervoor zijn al in gang gezet.’

Emile is blij met de opmerkingen van deelnemers: ‘De opleiding wordt voortdurend geëvalueerd en doorontwikkeld. Met de volgende groep voor het certificeringstraject starten we nu bijvoorbeeld iets later, namelijk in januari 2019 en niet al in september 2018. De deelnemers die eerst het diplomeringstraject doen, hebben dan voldoende gelegenheid zich daar eerst op te concentreren.’

Lees meer over PEP door op de volgende link te klikken!.