slide2.jpg

Logo Kindcentra 2020Kamerleden organiseerden een rondetafelgesprek (22 november jl.) over de adviezen van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang en de Kabinetsreactie die daarop volgde. De Kamerleden onderzochten met genodigden uit de praktijk en vanuit de wetenschap naar mogelijkheden om recht te doen aan die adviezen. Op 13 december gaan de Kamerleden hierover het gesprek aan met staatssecretaris Van Ark.

Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra, stuurde de Kamer een brief.

Kindcentra 2020 wijst in die brief op de risico’s die in de praktijk zichtbaar worden en bepleit maatregelen voor de korte termijn. Daar waar de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg in de praktijk in hoog tempo doorgaat, ontbreekt richtinggevend beleid van de rijksoverheid. Het kabinet neemt de adviezen 12 en 13 van de Taskforce immers niet over. Hierdoor ontstaan, onbedoeld, risico’s als verschoolsing van de kinderopvang, nieuwe breuklijnen voor jonge kinderen, (on)mogelijkheden om inclusief te werken en onbetaalbare babyopvang. Kindcentra 2020 pleit ervoor dat het kabinet nauwlettend de ontwikkelingen in de praktijk blijft volgen en samen met lokale overheid en veldpartijen nadenkt over een transitiestrategie voor de ontwikkeling van kindcentra.

Kindcentra 2020 vraagt om maatregelen voor de korte termijn en stelt voor:

  • dat het kabinet een taskforce in het leven roept, gedragen door vertegenwoordigers uit primair onderwijs en kinderopvang, die analoog aan de werkwijze van curriculum.nu de uitwerking op zich neemt van een curriculum 0-6;
  • artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang uit te breiden met ouders die een kind op de voorschool hebben en een inkomen tot een door het college vast te stellen grens;
  • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om gemeenten middelen te laten ontschotten en te bundelen;
  • een werkgroep in het leven te roepen om alternatieve benaderingen voor gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang te ontwikkelen en organisaties uit het werkveld daarbij te betrekken;
  • om de ontwikkeling van een kennisagenda kindcentra te faciliteren en daartoe in overleg te treden met veldpartijen;
  • samen met de onderwijsinspectie en de GGD te kijken hoe de kaders te bundelen tot één toezichtkader voor locaties waar intensief wordt samengewerkt.

Zie voor een nadere uitleg de brief van Kindcentra 2020, d.d. 5 december 2018.
Zeer lezenswaardig zijn de position papers die Kamerleden ontvingen van de genodigden aan de rondetafel. Een brief van het Platform Kindcentra maakte de Kamer duidelijk dat het draagvlak voor kindcentra groot is en de argumentatie breed.