slide2.jpg

Op deze pagina zijn alle documenten, handreikingen, (wetenschappelijke) publicaties en artikelen verzameld die te maken hebben met de (interprofessionele) samenwerking tussen school, kinderopvang, en jeugdzorg.

Omslag betrokken jpg

PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Het is een interactief digitaal magazine waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan? Tijdens een webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is dit inspiratiedocument aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Het webinar is terug te kijken via deze link.

Handreiking Gemeenten

De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen', bestemd voor gemeenten, is op 5 februari 2021 aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG'. De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Kernvragen zijn: ‘waarom’ zou je samenwerking nastreven? En ‘hoe’ zou je dat kunnen doen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om die samenwerking te stimuleren en meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren? De handreiking vat ervaringen samen en helpt gemeenten bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.

Op 24 maart 2021 is de handreiking tijdens een webinar gepresenteerd. Dat omvatte een toelichting op de handreiking voor gemeenten en een panelgesprek over het belang hiervan voor zowel gemeenten, als de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg. Wil je het webinar terugkijken dan kan dat via deze link.

Download de PDF

Bouwstenen

Overal in het land ontwikkelen kinderopvangorganisaties en scholen een visie op samenwerking en ontstaan samenwerkingsverbanden. En komt er mogelijk een moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Heb je als bestuurder de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan vind je in deze handreiking tal van bouwstenen waarmee je je eigen samenwerkingsovereenkomst kunt samenstellen. 

Download het FORMAT

181016 BTW

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang”(Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen in de geschetste samenwerkingsvormen, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze handreiking.

Download de PDF

Samenvoorallekinderen

Handreiking voor het ontwikkelen van een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen. 
De handreiking is bedoeld voor organisaties in de kinderopvang, onderwijs en zorg, die de, in deze uitgave genoemde ijkpunten kunnen gebruiken als criteria voor het ontwikkelen van een sterk geïntegreerde pedagogische omgeving. De ijkpunten die in deze publicatie worden uitgelicht zijn binnen de onderwerpen dialogische kwaliteit, proceskwaliteit, structurele kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en dialogische professionaliteit.

Download de PDF

Impact 181217

Veel scholen en kinderopvang zoeken naar nieuwe wegen om personeelskrapte en hoge werkdruk van medewerkers aan te pakken. Het anders organiseren van het leerproces is zo’n nieuwe route. PACT voor Kindcentra wil met deze IMPACT een bijdrage leveren aan deze zoektocht, voortbouwend op onze ervaringen met toenemende integratie van voorzieningen en werken met interprofessionele teams.

Download de IMPACT

IKContwikkelcanvas
Het IKC ontwikkel canvas is een praktisch denkmodel voor partners die samen op onderzoek gaan naar het Waarom, Hoe en Wat van hun gezamenlijke ambitie om een Kindcentrum te willen gaan vormen. Het helpt hen om deze gewenste verandering in samenhang vorm te geven en uit te voeren. Het canvas is geen statisch model dat in een keer wordt ingevuld, maar wordt gevoed door de dialoog en het onderzoek dat tussen alle betrokkenen plaatsvindt. Het is ook geen chronologisch model dat stap na stap gevuld moet worden, maar ‘de boom wordt steeds dikker’! Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met onze PACT voor Kindcentra ambassadeur Margôt Koekkoek (06 - 13070769).

Contextanalyse

Ga je aan de slag met een kindcentrum.Maak dan gebruik van deze context analyse om interne en externe stakeholders in kaart te brengen.

driemodellensamenwerking

DAK Kindercentra, Lucas Onderwijs en Xtra hebben drie mogelijke samenwerkingsmodellen beschreven rondom een IKC en het kind van 0-12 jaar oud, te weten de netwerkorganisatie, intensieve samenwerking en kindcentrum 2020. Per model wordt er uitgewerkt wat de kenmerken, afspraken en uitkomst zijn met betrekking tot organisatie, visie, leiding, team, meerwaarde voor het kind, meerwaarde voor ouders, medezeggenschap, communicatie, financiën, huisvesting en beheer, bestuurlijke en juridische afspraken en stafafdeling. Er kan door middel van een checklist worden bekeken of alle elementen van een model zijn uitgewerkt in het kindcentra. Dit document kan scholen en kinderopvangorganisaties helpen bij het scherp krijgen van de mogelijkheden om samen te werken. Ook voor een bredere schaal dan regio Den Haag. Het gaat hier om het scherp krijgen van de stappen die je wilt zetten op basis van de visie van een school.

Download de PDF