Slider

180719 cciseminar

Doel: Informatie en bewustwording over het gebruik van ict en media door en met jonge kinderen in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool: richtlijnen voor pedagogisch beleid.

Doelgroep: beleidsmakers, pedagogen, managers, onderwijskundigen en adviseurs in de kinderopvang en het basisonderwijs.

Loes Ypma toestemming v1Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, sluit zich aan bij het Platform Kindcentra. Krachten moet je bundelen, is het devies van Loes Ypma, sinds kort bestuursvoorzitter van Verus. De leden van Verus hebben veel belangstelling om met kinderopvang, zorg en andere partijen samen te werken in kindcentra. Loes Ypma is, met haar leden, warm voorstander van kindcentra. Uiteraard in het belang van de kinderen. Doorlopende lijnen, in inclusieve voorzieningen, maken dat alle kinderen, van nul tot dertien jaar (en liefst nog verder) de kansen krijgen die ze verdienen.

Onze ambassadeurs zijn volop in hun regio aan het werk om partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te bezien waar PACT voor Kindcentra waarde kan toevoegen. Hiertoe wordt een viertal innovatieve thema’s nader onder de loep genomen: rijke dagarrangementen, werken met kinderen van 0-6 jaar, anders organiseren van het werk en aansluiting met jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Op 12 juni heeft PACT voor Kindcentra een ‘opleidingentafel’ georganiseerd. Deze volgt op een aantal ‘tafels’ die Pedagogisch PACT eerder georganiseerd heeft en die in maart 2017 hebben geleid tot een aantal adviezen voor het werkveld, de opleidingen en de sociale partners. Naast innovatieve opleidingen waren ook vertegenwoordigers van sociale partners aanwezig. Samen met hen is verkend wat PACT voor Kindcentra de komende jaren kan bijdragen aan meer integrale opleidingen. 

Sinds 2014 hebben de projecten PACT en Kindcentra 2020 (met steun van Het Kinderopvangfonds) een grote impact gehad op de ontwikkeling van en het maatschappelijk debat over kindcentra. PACT richtte zich daarbij op de interprofessionele samenwerking binnen kindcentra: hoe zorgen de professionals ervoor dat hun samenwerking echt tot meerwaarde leidt? Kindcentra 2020 is een beweging van bestuurders uit de praktijk (primair onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp) en wethouders die zich vooral richt op een toegangsrecht voor alle kinderen en het wettelijk mogelijk (niet verplicht) maken van kindcentra. In nauw overleg met alle betrokkenen bij PACT, Kindcentra 2020 en het Platform kindcentra is besloten de twee projecten in samenhang voort te zetten: PACT voor Kindcentra. De praktijk laat immers zien dat er een grote behoefte is om de ontwikkeling van kindcentra door te zetten, ook al lijkt het regeerakkoord deze ambitie niet te delen.