slide2.jpg
2304 Rijke Schooldag in perspectief
 
 
 
  
 
 
Overal in het land zien we mooie voorbeelden van een rijke schooldag voor kinderen. Die pareltjes hebben we in zes artikelen laten zien. Samen met Marike Vroom en Job van Velsen verzamelden we voorbeelden over techniek, natuur, sport, muziek, theater en gezonde leefstijl. Deze voorbeelden laten zien hoe onderwijs, naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang gezamenlijk brede talentontwikkeling kunnen stimuleren en vormgeven. In bijgaande publicatie hebben we de zes artikelen gebundeld en voorzien van een nadere toelichting. Wij hopen dat dit tot inspiratie leidt!  
 
Rijke schooldag
Het Platform Kindcentra juicht de plannen uit het regeerakkoord rondom de rijke schooldag toe, de rijke schooldag kán immers een belangrijke bijdrage leveren aan de brede en rijke ontwikkeling van álle kinderen, mits goed uitgewerkt. Het platform doet in dit position paper een aantal aanbevelingen voor een succesvolle en duurzame realisatie van een rijke schooldag voor alle kinderen. 
 

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinen

Naar aanleiding van het ontwikkelde beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum zijn in het land drie proeftuinen gestart (Hogeschool Rotterdam, KPZ/campus Kind en Educatie en Signum en Fontys). Het gezamenlijk doel: de behoefte van het werkveld vertalen naar een aanbod op maat voor professionalisering. De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in deze notitie. 

Download de PDF

Rol en ontwikkelmodel kindcentra

Een toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra. Deze handreiking biedt een nieuwe en gemeenschappelijke taal in kindcentra waar professionals met verschillende expertises en verschillende achtergronden samenwerken in één team rondom kinderen en ouders. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt.

Deze handreiking omvat twee bijlagen, te weten de compententiebank en het raamwerk van het rol- en ontwikkelmodel kindcentra.

 

Kohnstamm zijnstromers

Volgens de aan de Kennistafel deelnemende IKC’s is hun meerwaarde onder meer af te meten aan het feit dat ze kinderen binnen krijgen die elders, in reguliere basisscholen of voorschoolse voorzieningen, vastlopen. De IKC’s geven aan deze zogenaamde zij-instromers op te kunnen vangen en een aanpak te kunnen bieden die hen ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de inclusiekenmerken van IKC's. 

Download de PDF

Omslag betrokken jpg
Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips laten we zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven. De handreiking is een bron van inspiratie voor professionals die aan de slag willen met het vormgeven van het PACT tussen ouders en kindcentra.
Klik hier voor het digitale, interactieve magazine

Handreiking Gemeenten

 

 

 

 

 

De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Deze handreiking vat ervaringen samen en helpt gemeenten bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren. 

Download de PDF

De ideale dag

 

 

 

 

 

 

 

 PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

HanzeHogeschool onderzoek 2020

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  De onderzoekers keken met tal van ouders en kinderen, die nu op het voortgezet onderwijs zitten, terug op hun tijd op het IKC.

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang

Een eerste verkenning van onderscheidende factoren

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Zijn er verschillen hierin tussen IKC's waaruit aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het construct zijn af te leiden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman. De belangrijkste resultaten worden in dit rapport besproken. 

Download de PDF

OenOenHK onderzoek

Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben, in samenwerking met Stichting Voor Werkende Ouders, onderzoek uitgevoerd onder ouders. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school. 

Download de pdf

Reflectiemoment

De ambassadeurs van PACT voor Kindcentra hebben een handige handreiking samengesteld voor de praktijk. Aan de hand van de algemene (verdiepende) reflectievragen, de aanvullende vragen per niveau en de tips om een dialoog op te starten kun je actief je eigen bijeenkomsten realiseren.