Slider

De regiegroep Kindcentra 2020 omarmt het manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ van de BK, BMK en BOinK. ‘Het document geeft de sector kinderopvang de plek die het verdient’, zegt voorzitter Gijs van Rozendaal.

191119 manifest‘Het is fantastisch dat deze drie partijen de handen ineen hebben geslagen om tot het manifest te komen’, zegt Van Rozendaal namens de regiegroep Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. ‘Dat dit op deze manier is gelukt vinden we een groot compliment voor de opstellers. De leden van de regiegroep zijn blij met dit manifest dat zo’n duidelijke eensgezindheid over de toegevoegde waarde van de sector laat zien.’

Drie redenen
De Regiegroep Kindcentra 2020 noemt drie redenen waarom zij het manifest omarmt:

  1. Ten eerste geeft het document de sector kinderopvang de plek die de sector verdient. Kinderopvang is immers niet enkel een arbeidsinstrument maar vooral ook een pedagogische voorziening. Het manifest expliciteert dit diepgaander doordat het de sector plaatst binnen de maatschappelijke opdracht om, samen met andere sectoren, een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de toenemende laaggeletterdheid en de vergroting van de kloof tussen kinderen met verschillen in sociaaleconomische status.
  2. Ten tweede beschrijft het document helder de competenties en unieke vaardigheden van de sector waar het gaat om het jonge kind (0-6 jaar), de brede talentontwikkeling (6-12 jaar) en de ondersteuning van ouders. Deze omschrijving is niet alleen nuttig voor partners binnen het sociaal domein, maar levert tevens een bijdrage aan de emancipatie van de sector zelf.
  3. Ten derde onderschrijft het manifest het belang van de samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang én gaat het in op het feit dat deze samenwerking tot stand moet komen op basis van gelijkwaardigheid tussen de organisaties uit beide sectoren. Dit is vanaf het begin één van de fundamenten onder Kindcentra 2020 geweest.

Bekijk hier het manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ 

Samenwerking
De partijen in de regiegroep (bestuurders uit de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten) zoeken de samenwerking om gevaren die in het manifest genoemd worden het hoofd te bieden en om de voorzieningen voor alle kinderen een kwalitatieve impuls te geven. ‘De regiegroep is ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang met andere betrokkenen, zoals jeugdzorg, in het belang van kinderen is. Om die samenwerking zinvol in te kunnen vullen, is het goed elkaars expertise te (er-)kennen.’

Kennis en kunde
Van Rozendaal: ‘De oproep tot het verankeren van de expertise van de kinderopvang past in het pleidooi van Kindcentra 2020. De regiegroep pleit al langere tijd voor een gelijkwaardige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang waarbij ieders expertise tot zijn recht komt. Kinderen hebben de kennis en de kunde van iedere professional nodig. Het is waardevol dat de sector kinderopvang die expertise nu expliciet maakt.’