slide2.jpg

certificaatDe opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een open netwerk van innovatieve opleidingen en andere stakeholders, die in gesprek zijn over het versterken van opleidingen, gericht op het werken in integrale en inclusieve praktijken. Op 14 en 15 maart organiseert de opleidingentafel een 24-uurs werksessie om te komen tot een beroepsbeeld ‘medewerker van een kindcentrum’. Het eerste resultaat wordt medio maart gepresenteerd aan de opleidingentafel.

In juni 2018 heeft de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra geconstateerd dat het ontbreekt aan een gemeenschappelijk beeld over de professionele rollen die wenselijk zijn in een kindcentrum. Het gaat daarbij niet om gedetailleerde competentie- of functieomschrijvingen maar om een ‘perspectief’ dat gedeeld wordt door onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. De urgentie om een dergelijk beroepsbeeld op te bouwen is in de praktijk ontstaan in, in toenemende mate geïntegreerde praktijken voor kinderen van 0-12 jaar, samen met (o.a.) kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Interprofessionele teams voelen zich beter geëquipeerd om een inclusieve speelleeromgeving vorm te geven, met doorlopende ontwikkellijnen. Opvattingen over vakmanschap en professionalisering worden echter nog veelal in de afzonderlijke werkvelden ontwikkeld. Het hebben van een gemeenschappelijk beeld én een gemeenschappelijke taal wordt als oriëntatiepunt belangrijk geacht. Een inspirerend document zou voor zowel opleidingen als voor werkveld en beleidsmakers een referentiepunt kunnen zijn voor de toekomst. Of het nu gaat om initiële opleidingen, om na- en bijscholing of om professionele ontwikkeling binnen een organisatie.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt (over de hele breedte van het sociale domein) is er tevens behoefte aan meer zicht op de gewenste professionele rollen in een kindcentrum en daarmee mogelijke loopbaan- en carrièrepaden tussen de verschillende functiegroepen.

Voorbeeld uit het onderwijs benutten
Tijdens de 24-uurs sessie wordt het model dat Marco Snoek e.a. gehanteerd hebben voor het beroepsbeeld van de leerkracht in het voortgezet onderwijs benut als één van de kaders. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de context van een leerkracht (VO) en een IKC medewerker. Een kindcentrum is een omgeving waarin verschillende typen professionals werken. Daarom is een discussie over de kernopdracht van deze professionals nodig. Deze en andere thema’s vragen om een kader dat zowel houvast geeft als ruimte biedt voor nieuwe formuleringen. Met name het formuleren van vier basisrollen, te weten het ontwikkelen van kinderen, het ontwikkelen van een integraal aanbod aan kinderen, het organiseren van dat integrale aanbod en het ondersteunen van collega’s.


Als de deelnemersgroep zich op hoofdlijnen kan vinden in het kader dat we tijdens deze 24-uurs sessie hebben ontwikkeld, dan willen we de inhoud, samen met stakeholders, laten toetsen en aanvullen door de praktijk op (bestaande) bijeenkomsten met medewerkers. We streven er naar voor de zomer 2019 een eindversie te kunnen presenteren.