slide2.jpg

Alert4youSinds 2009 werken kinderopvangvoorzieningen structureel samen met jeugdhulpspecialisten onder de naam Alert4you. Door deze structurele samenwerking zijn pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en wordt voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.

Bij Alert4you helpen jeugdhulpprofessionals pedagogisch medewerkers bij het herkennen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en het begeleiden van deze kinderen en hun ouders. Dat kan voorkomen dat problemen van kinderen verergeren en zwaardere hulp nodig is.

Medewerkers ontwikkelen zich positief
Voor het onderzoek werden beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdhulpspecialisten en ouders in Amersfoort, Amsterdam en Hoogeveen gevraagd naar hun ervaringen met Alert4you. Uit het onderzoek blijkt dat pedagogisch medewerkers zich positief ontwikkelen op vier kerncompetenties: kennis van de ontwikkeling bij kinderen, omgaan met opvallend gedrag, hulp van buiten inroepen en omgaan met ouders. De pedagogisch medewerkers hebben ook meer zelfvertrouwen. Ze stellen betere vragen en ervaren dat hulp vragen geen teken van zwakte is. Ze durven nieuwe aanpakken te proberen. Verder leren ze beter te 'kijken', de verkregen informatie te interpreteren en te komen tot zelfreflectie.

Samen op de werkvloer
De gelijkwaardige samenwerking tussen jeugdhulpprofessionals en pedagogisch medewerkers is de kracht van Alert4you. Pedagogisch medewerkers vinden het fijn om sámen op de werkvloer te staan en niet van bovenaf te horen wat ze moeten doen. Bovendien is het van toegevoegde waarde dat zij leren om op een andere manier naar een kind te kijken. Dus niet: welk probleem heeft dit kind? Maar: welke vraag heeft dit kind? Een ander belangrijk aspect van Alert4you is dat de ouders volwaardig partner zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen met de professionals.

Alert4you
Alert4you is een landelijk programma voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het doel van het programma is kinderen die extra begeleiding nodig hebben vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat zij onnodig worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Alert4You bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij coaching op de groep het meest succesvol en effectief is. Deze vorm van ketensamenwerking leidt tot betere kansen voor kinderen, een toename van de pedagogische kwaliteit in de groepen, een afname van de instroom in tweedelijnsvoorzieningen en uiteindelijk minder kosten.

Alert4you is ontstaan vanuit Het Kinderopvangfonds en een voorloper van PACT voor Kindcentra project. Eén van de pijlers van PACT voor Kindcentra is ‘interprofessioneel samenwerken’.

Download het volledige onderzoek van het Kohnstamm Instituut of download de samenvatting.