slide2.jpg

Rol enontwikkelmodel kindcentraEen brug die gescheiden werelden verbindt
“We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg verbinden. Het onlangs door PACT voor Kindcentra gepresenteerde rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug.” Dat vindt Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. Janny Reitsma, projectleider PACT voor Kindcentra, vult hem aan: “Vroeger had je vooral één taak. In het geval van bijvoorbeeld een leerkracht was dat: kinderen kennis meegeven. Je was hiermee verantwoordelijk voor maar één aspect van de volledige ontwikkeling van het kind. En je hield die rol ook min of meer vast, je hele carrière.” Dat is met de komst van kindcentra veranderd.”

Functiebeschrijvingen zijn vaak complexe documenten met veel details en het waarom van de inschaling is voor veel medewerkers een black box. Met de taal van het rol- en ontwikkelmodel wordt het transparant en herkenbaar. In de PACT-column stellen we zes vragen aan de initiatiefnemers. Deze column verscheen in BBMP nr. 5.

Waarom ontwikkel je een rol- en ontwikkelmodel?
“Mensen hebben verschillende talenten en als je medewerkers op basis van hun talenten inzet, wordt de medewerker blij én wordt de organisatie blij. En als je heel inzichtelijk krijgt waar de talenten van medewerkers zitten, je bovendien weet wat je als organisatie nodig hebt om je ambities waar te maken én je daartussen een match kunt maken, dan is er sprake van een win-winsituatie.”

Waarbij helpt het?
“De systematiek van het model biedt een transparante kijk op het ontwikkelpad van een medewerker. Het uitwerken van elke rol op verschillende niveaus geeft zicht op het verschil tussen opeenvolgende niveaus en de kritische ervaringen die iemand succesvol moet doorlopen om door te stromen naar een hoger niveau. Dan kan er op basis van talenten, passie en ambities van een medewerker gezocht worden naar verbreding of verdieping. Door te zorgen voor goede coaching, continue begeleiding, opleiding en aansturing kunnen medewerkers zich gericht ontwikkelen naar de gewenste rol of het gewenste niveau om zo het beste uit zichzelf te halen. Deze transparantie biedt medewerkers bovendien de mogelijkheid om eigenaar van hun eigen ontwikkeling te worden.”

Waarom specifiek een model voor kindcentra?
“In kindcentra werken professionals met verschillende expertises en verschillende achtergronden samen in één team. Het instrument helpt om nieuwe combinaties van rollen vorm te geven en bij de invulling daarvan de talenten en ambities van medewerkers in te zetten. Het is kortom een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers.”

Hoe is het tot stand gekomen?
Om dit rollenmodel te kunnen ontwikkelen was kennis uit de praktijk nodig. Om die reden is er een vragenlijst uitgezet in kindcentra, waarin gevraagd werd welke rollen men uitvoert of herkent in het kindcentrum en welke werkzaamheden daarbij horen. Dit heeft geleid tot een lijst met veertien mogelijke rollen binnen kindcentra. Een divers samengestelde werkgroep van HR-professionals en praktijkdeskundigen uit de kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg heeft deze rollen gedefinieerd en per rol de verschillende niveaus bepaald. Deze rollen en niveaus worden vervolgens vertaald naar de salarisstructuren van de drie cao’s Kinderopvang, Primair Onderwijs en Jeugdzorg.

Kan iedereen het gebruiken?
Het voordeel van een rollenmodel is dat de rollen niet alleen worden gekoppeld aan beloning, maar ook aan de loopbaan van medewerkers. Zo kunnen leidinggevenden en coaches in de organisatie heel praktisch, op basis van zeer concrete rollen en taken, monitoren waar medewerkers staan. Denk aan op welk niveau medewerkers een bijdrage leveren aan hun team, wat een verantwoord beloningsniveau is, waar hun uitdagingen liggen en welke ondersteuning nodig is bij de verdere ontwikkeling. Iedereen mag het gebruiken zodat het voor de eigen organisatie maatwerk biedt.”

En, tevreden?
“We wilden vooral een instrument maken dat kindcentra helpt om talenten van medewerkers te ontdekken, doorgroeimogelijkheden te laten zien, een gezamenlijke taal te ontwikkelen en een brug slaan tussen de drie cao’s. Dit rol- en ontwikkelinstrument is een heel mooi begin. Wij bieden het aan alle professionals en kindcentra aan. Maak er gebruik van, verander wat je wilt.”


Webinar Rollenmodel voor kindcentra
PACT voor Kindcentra organiseerde eind juni 2021 een webinar over het modulair rollenmodel voor kindcentra. In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. PACT voor Kindcentra werkte samen met experts en met ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan een handreiking rollenmodel kindcentra, dat is gepresenteerd tijdens het webinar.

Het webinar kun je terugkijken via deze link
De handreiking rol- en ontwikkelmodel kindcentra kun je downloaden via www.pactvoorkindcentra.nl/toolbox/handreikingen